Program a lektori 2023

IPMT (International Postgraduate Medical Training) 2023 – Banská Štiavnica

Vzdelávacie podujatie IPMT Slovensko 2023 začalo v sobotu 19. 8. 2023 úvodnou prednáškou Dr. med. Matthiasa Girkeho s témou Onkologické ochorenia a ich terapie z pohľadu antropozofickej medicíny. Po nej nasledovalo slávnostné otvorenie celého týždňa s krátkym umeleckým programom.

Celé vzdelávacie podujatie bolo ukončené záverečným odovzdávaním potvrdení o účasti v sobotu 26. 8. 2023 a verejnou prednáškou Dr. med. Armina Husemanna s témou Dýchanie medzi duševným stredom a svetovou perifériou spojenou s koncertom, na ktorom zaznela 2. veta 5. klavírneho koncertu L v. Beethovena.

Lektori

Matthias Girke

Internista, diabetológ a lekár paliatívnej medicíny. Spoluzakladateľ nemocnice Havelhöhe v Berlíne, kde pracoval 21 rokov ako vedúci lekár na internej klinike. V súčasnej dobe tu zastáva pozíciu poradcu a je činný v ambulancii internej kliniky. V roku 2016 prevzal vedenie Medicínskej sekcie Slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu pri Goetheane, od roku 2017 je členom predstavenstva Všeobecnej antropozofickej spoločnosti. Je autorom knihy „Interná medicína – základy a terapeutické koncepty antropozofickej medicíny“ a ďalších publikácií.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Sedem orgánov človeka – Porozumenie nádorovým ochoreniam a terapie antropozofickej medicíny

Evelyne Golombek

nar. 1956 v Berlíne, diplomovaná pedagogička a umelecká terapeutka. Už viac ako 30 rokov sprevádza ľudí na ceste zvládania choroby a osobného rozvoja pomocou umeleckej terapie na Klinike Öschelbronn a v Paracelsus Krankenhaus (nemocnice v južnom Nemecku, ktoré pracujú s antropozofickou medicínou). Okrem toho dlhé roky pôsobila ako lektorka, docentka a supervízorka arteterapie, ako aj ako vedúca kurzov vzdelávania v oblasti dospelých. Autorka knihy „Plasticko-terapeutické stvárňovanie“ (2000).

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Farby – reč duše

Armin J. Husemann

Nar. 1950, ženatý, má dve deti. Štúdium hudby a medicíny na univerzitách v nemeckom Tübingen a vo Freiburgu. Promoval s prácou “Neskoršie následky nacionálno-socialistického prenasledovania v detstve” u prof. Reinarta Lemppa. Tri roky pracoval v oblasti liečebnej pedagogiky v Camphille pri Bodamskom jazere. 1980-86 štúdium za všeobecného lekára s chirurgiou a detského lekára a liečebnej pedagogiky, od 1988 do 1993 školský lekár na waldorfskej škole Uhlandshöhe v Stuttgarte. Od r. 1993 vedúci Akadémie Eugena Koliska vo Filderstadte pri Filderklinike. Osobný výskum v oblasti spojenia vedy a umenia v náuke o človeku. Publikácie: “Muzikálna stavba človeka” 4. vyd. 2003, český preklad sa pripravuje. “Výmena zubov dieťaťa ako obraz jeho duševného vývoja” 1996, “Počujúci človek a skutočnosť hudby” 2010, “Forma, život a vedomie” 2015, “Pohyb krvi a srdce” 2019.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: O hudobnej fyziológii a anatómii človeka

Kateřina Kraťuková

Narodila sa v Prahe, kde tiež vyštudovala všeobecné lekárstvo na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity. S antropozofickou medicínou a terapiami sa začala zaoberať v rámci štúdia terapie rytmickej masáže na Ita Wegman Akadémii Steiermark v rakúskom Grazi. Od roku 2014 sa venovala detskému lekárstvu so zameraním na neonatológiu. Od roku 2021 vedie projekt Integratívnej pediatrie v rámci Detského oddelenia Nemocnice Hořovice, ktorý sa zameriava predovšetkým na psychosomatickú problematiku detských pacientov. Aktuálne absolvuje psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze. Ďalej sa venuje lektorskej činnosti v rámci Ita Wegman Akadémie Steiermark a spolu s kolegami z Iniciatívy pre vzdelávanie v rytmickej masáži organizuje vzdelávanie v Českej republike.

Spoluvedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Terapia rytmická masáž – Astrálne telo ako nositeľ telesných a duševných procesov

Martin Maier-Hangler

Narodený v r. 1980 v Rakúsku. V r. 2000 ukončenie ošetrovateľského vzdelávania v meste Wr. Neustadt. Paralelne študoval spev na konzervatóriu vo Wr. Neustadte a na Vysokej škole múzických umení vo Viedni. 15 rokov odbornej praxe v ošetrovateľstve: urgentná medicína, onkológia a paliatívna medicína. V roku 2001 stretnutie s antropozofickou medicínou a ošetrovateľstvom. Popritom medzinárodná činnosť ako operný a koncertný spevák. Od r. 2013 štúdium antropozofickej muzikoterapie v Berlíne, ukončené v r. 2017, ako aj vzdelávanie v speve podľa metódy Školy odhaľovania hlasu u Constanze Salzwedel (Sulzburg). Potom magisterský titul v odbore muzikoterapia na FH-IMC-Krems, magisterská práca: „Účinky dychových cvičení so zvukom a pohybom podľa metódy „Školy odhaľovania hlasu“ Werbeck-Svärdström na relatívnu a/alebo absolútnu hyperinfláciu a obštrukčné ventilačné poruchy pľúc u pacientov s CHOCHP v pľúcnej rehabilitácii“. Od r. 2017 pracuje ako muzikoterapeut a hlasový terapeut na Filderklinike, vo vlastnej praxi (Viedeň), v Ita Wegman Therapeutikum (Linz) a v sociálnoliečebnej komunite Breitenfurt.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Živý svet tónov

Petr Mílek

Štúdium všeobecného lekárstva na súkromnej univerzite Witten/Herdecke (Nemecko), absolutórium 1997. Sekundárny lekár na psychiatrii antropozofickej nemocnice Herdecke a na neurochirurgickej rehabilitačnej klinike Hattingen. Výcvik v integratívnej Gestalt-psychoterapii na EAG Hückeswagen, výcvik v neurolingvistickom programovaní v Kiel. Od roku 2003 pracoval ako psychiater na univerzitnej psychiatrickej klinike v Hradci Králové, v rokoch 2007 – 2019 ako vedúci lekár denného stacionára pre neurotické poruchy. Od r. 2019 v súkromnej psychiatrickej praxi spoločnosti Podané ruce v Zlíne. V r. 2008 absolvoval výcvik v systemických a rodinných konšteláciách v Prahe u Jana Bílého, v r. 2004 – 2008 vzdelávanie v chirofonetike, člen kolégia školy pre chirofonetiku, od 2018 člen celosvetovej koordinačnej skupiny pre chirofonetiku. Od r. 2010 do 2019 spoluorganizátor konferencií IPMT v Českom Krumlove, seminárna a prednášková činnosť, od r. 2017 predseda Sdružení pro antroposofickou medicínu v ČR.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Základy antropozofickej medicíny

Frank Peschel

Frank Peschel sa narodil v roku 1945 v Drážďanoch. Najprv vyštudoval vo Weimare školskú hudobnú výchovu. V tej dobe sa aj zoznámil s antropozofiou a so Spoločenstvom kresťanov. V roku 1972 nastúpil do vzdelávania na kňazskom seminári Spoločenstva kresťanov v Lipsku a bol v roku 1975 v Drážďanoch vysvätený za kňaza. Od tejto doby pracuje v povolaní farára, dlhšiu dobu v meste Görlitz a od roku 1990 v Prahe. Od roku 1996 začal aj prácu na rozvoji Spoločenstva kresťanov na Slovensku. Po niekoľkých rokoch v Nemecku žije dnes vo Viedni.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Astrálne telo – pozemský prejav a skutočnosť. Jeho pôsobenie vo vytváraní osudu, v ochorení a uzdravení

Gerhard Ruppert

Liečebný pedagóg, šestnásť rokov bol triednym učiteľom na dvoch liečebnopedagogických waldorfských školách v severnom Nemecku, od roku 2014 je vedúcim odboru liečebnej pedagogiky na Inštitúte Rudolfa Steinera v nemeckom Kasseli. „Čo potrebuješ na to, aby si sa mohol vyvíjať?“ Žiť s touto otázkou a sám zostať tým, kto sa učí a vyvíja, to považuje za najkrajší životný dar pre pracovné pole liečebného pedagóga.

Vedie popoludňajšiu pracovnú skupinu: Duševne zranené dieťa