Program a lektori 2021

IPMT (International Postgraduate Medical Training) 2021 – Banská Štiavnica

Vzdelávacie podujatie IPMT Slovensko 2021 začalo v sobotu 14. 8. 2021 verejnou prednáškou Dr. med. Matthiasa Girkeho s názvom Antropozofická medicína – Človek v centre záujmu, a bolo ukončené v sobotu 21. 8. 2021 verejnou prednáškou Dr. med. Armina Husemanna s názvom Hudobná stavba človeka.

Lektori

Detta Dargatz

Nar. 1974 v severnom Nemecku, v rokoch 1995-2002 vyštudovala ošetrovateľstvo na antropozofickej klinike Herdecke a pracovala na oddelení internej medicíny a onkológie. Od r. 2004 sa venuje podpore zdravia, na univerzite v Bielefelde vyštudovala bakalársky a magisterský stupeň zdravotných vied. Od r. 2018 pracuje samostatne ako docentka pre
zdravotníctvo, ošetrovateľstvo a starostlivosť s použitím prírodnej liečby.

Zábaly a obklady tvoria spolu s rytmickým vtieraním centrálny terapeuticko-ošetrovateľský element antropozofickej medicíny. Najdôležitejším elementom pri
opatere pacienta, ako aj pri samotnom ošetrovaní, je teplo. V tejto pracovnej skupine spoznáme rozličné kvality tepla a zažijeme ich rôznorodý charakter pri príprave a pri
samotnom ošetrení. Tieto zážitky budú doplnené konkrétnymi indikáciami a popisom liečivých rastlín.

Matthias Girke

Internista, diabetológ a lekár paliatívnej medicíny. Spoluzakladateľ nemocnice Havelhöhe v Berlíne, kde pracoval 21 rokov ako vedúci lekár na internej klinike. V súčasnej dobe tu zastáva pozíciu poradcu a je činný v ambulancii internej kliniky. V roku 2016 prevzal vedenie Medicínskej sekcie Slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu pri Goetheane, od roku 2017 je členom predstavenstva Všeobecnej antropozofickej spoločnosti. Je autorom knihy „Interná medicína – základy a terapeutické koncepty antropozofickej medicíny“ a ďalších publikácií.

Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Zápalové a sklerotizujúce ochorenia a ich liečba z lekárskeho a farmaceutického pohľadu:

Spoločne zistíme, že medzi sklerotizujúcimi a zápalovými ochoreniami existuje výnimočná súvislosť. Chronické zápalové procesy sú prepojené s mnohými sklerotickými ochoreniami, ako napr. artérioskleróza, ale tiež diabetes mellitus. Na druhej strane je známa aj liečivá sila tepla a zápalu: vidíme, že horúčka a zápalové ochorenia znižujú riziko ochorenia rakoviny, a tiež zvonku aplikované teplo pozitívne vplýva na priebeh a prognózu sklerotizujúcich ochorení. Spoznáme sklerotizujúce a zápalové ochorenia, budeme sa zaoberať ich medikamentóznou terapiou, ako aj možnosťami pomoci, ktoré prináša terapia liečebnej eurytmie a umeleckej terapie. Pracovná skupina je určená pre všetkých lekárov, farmaceutov a terapeutov.

Armin J. Husemann

Nar. 1950, ženatý, má dve deti. Štúdium hudby a medicíny na univerzitách v nemeckom Tübingen a vo Freiburgu. Promoval s prácou “Neskoršie následky nacionálno-socialistického prenasledovania v detstve” u prof. Reinarta Lemppa. Tri roky pracoval v oblasti liečebnej pedagogiky v Camphille pri Bodamskom jazere. 1980-86 štúdium za všeobecného lekára s chirurgiou a detského lekára a liečebnej pedagogiky, od 1988 do 1993 školský lekár na waldorfskej škole Uhlandshöhe v Stuttgarte. Od r. 1993 vedúci Akadémie Eugena Koliska vo Filderstadte pri Filderklinike. Osobný výskum v oblasti spojenia vedy a umenia v náuke o človeku. Publikácie: “Muzikálna stavba človeka” 4. vyd. 2003, český preklad sa pripravuje. “Výmena zubov dieťaťa ako obraz jeho duševného vývoja” 1996, “Počujúci človek a skutočnosť hudby” 2010, “Forma, život a vedomie” 2015, “Pohyb krvi a srdce” 2019.

Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Čo žije medzi telom a dušou:

Budeme rozvíjať taký spôsob myslenia, ktorý bude postupovať od logiky tvaru (morfológie) cez funkcie orgánov až k životu, ktorý je základom organizmu. Organické myslenie rozvinuté skrz antropozofiu chce uchopiť rozličné životné procesy ako most medzi fyzickým telom a dušou. To sa udeje pomocou priezračného zjednotenia vedy a umenia, tak ako to po prvýkrát praktizoval J. W. Goethe. Keď sa poznatky zo štúdia premenia na živé zážitky, lekár v nás bude pozdvihnutý na človeka s lekársko-terapeutickými schopnosťami a medicína sa stane liečebným umením. 

Eva Krčmáriková

Vyštudovala Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rokoch 1984-1992 sa venovala vývozu výtvarného a užitého umenia v spoločnosti Slovart a.s. Od roku 1993 sa venuje interiérovej tvorbe, ekológii priestoru a tvorbe záhrad podľa geomantických princípov. Je absolventkou Akadémie Raphael v Bratislave, kde absolvovala päťročné štúdium antropozofickej umeleckej terapie. Od roku 2015 pracuje s pacientmi s psychickými diagnózami a hygienicky pre verejnosť, so zameraním na osobný rozvoj a prevenciu vyhorenia. Hĺbkovo študuje diela Raffaela Santiho a výsledky výskumu uplatňuje v terapeutickej praxi.

Viedla popoludňajšiu pracovnú skupinu: Antropozofická umelecká terapia:

Pri umeleckej tvorbe môžeme pomôcť liečebným procesom, ktoré sleduje lekár a nepriamo ich tak podporiť. Vhodným výberom techniky, farebnosti, materiálu a pohybu môže nastať u klienta upokojenie alebo oživenie, preteplenie alebo ochladenie organizmu, či lepšie uvedomenie si seba samého, napríklad držania tela. Dôležité sú aj predstavy a obsahy pri umeleckej práci, kedy pomocou vhodných imaginácií a príbehov terapeut podporuje psychickú rovnováhu klienta, povzbudzuje ho a pôsobí sociálne. Pracovná skupina Antropozofická umelecká terapia bude vedená formou praktických ukážok výtvarných terapeutických techník. Každý z účastníkov si tak bude môcť prakticky vyskúšať ako umelecká práca u neho pôsobí na zmenu nálady, pozornosti či celkovej pohody.

Tatiana Maťová

Narodená v roku 1966 v Partizánskom. Vyštudovala dizajn na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Už 14. rok pôsobí na Waldorfskej škole v Bratislave ako učiteľka umeleckých a remeselných predmetov. Absolvovala waldorfský seminár pre triednych učiteľov a waldorfský seminár pre 6. – 12. ročník. Po ukončení štúdia na Akadémii Rafael, goetheanistického umenia a antropozofickej medicíny, pôsobí vo Waldorfskej škole v Bratislave aj ako arterapeut pre deti. Vedie umelecké, umelecko-remeselné workshopy pre deti a dospelých. Venuje sa téme metamorfózy človeka.

Viedla popoludňajšiu pracovnú skupinu: Antropozofická umelecká terapia

Petr Mílek

Štúdium všeobecného lekárstva na súkromnej univerzite Witten/Herdecke (Nemecko), absolutórium 1997. Sekundárny lekár na psychiatrii antropozofickej nemocnice Herdecke a na neurochirurgickej rehabilitačnej klinike Hattingen, výcvik v integratívnej Gestalt-psychoterapii na EAG Hückeswagen, výcvik v neurolingvistickom programovaní v Kiel. Od roku 2003 pracoval ako psychiater na univerzitnej psychiatrickej klinike v Hradci Králové, v rokoch 2007 – 2019 ako vedúci lekár denného stacionára pre neurotické poruchy. Od r. 2019 v súkromnej psychiatrickej praxi spoločnosti Podané ruce v Zlíne. V r. 2008 absolvoval výcvik v systemických a rodinných konšteláciách v Prahe u Jana Bílého, v r. 2004 – 2008 vzdelávanie v chirofonetike, člen kolégia školy pre chirofonetiku, od 2018 člen celosvetovej koordinačnej skupiny pre chirofonetiku. Od r. 2010 do 2019 spoluorganizátor konferencií IPMT v Českom Krumlove, seminárna a prednášková činnosť, od r. 2017 predseda Sdružení pro antroposofickou medicínu v ČR.

Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Úvod do antropozofickej psychológie (život ako cesta – kríza ako pomocník vo vývoji):

Na základe antropozofického pohľadu na človeka sa pokúsime spoločne hľadať odpoveď na nasledujúce otázky: Čo je podstata človeka? Kam smeruje človek vo svojom vývoji? Ako sa vyvíjajú jeho bytostné články? Ako ovplyvňujú bytostné články vývoj duše pocitovej, duše rozumovej, alebo osobnostnej, a vývoj duše vedomej? Aké podnety môže kríza poskytnúť pre vývoj človeka? Ako môžeme traumy a ich dôsledky terapeuticky podchytiť a sprevádzať? Aké sily pramenia z prekonania krízy a ako môže vďaka nej človek rásť?

Matej Štepita

Psychológ, lektor jogy a duševného rozvoja. V psychologickej praxi sa venuje rodinám aj jednotlivcom s rôznymi ťažkosťami a krízami. Najväčšiu prax má s rodinami s deťmi s AD(H)D. Od roku 2005 intenzívne študuje spirituálny pohľad na človeka u učiteľa Heinza Grilla, ktorý je myšlienkovo blízky antropozofii a do veľkej miery z nej čerpá. Absolvoval tiež kurz liečebnej pedagogiky podľa R. Steinera. V joge sa venuje najmä jej možnostiam pre podporu duševného zdravia a rozvoja, spolu s kolegami založil a vedie Profesijný zväz učiteľov jogy na Slovensku. V starostlivosti o duševné zdravie aj v otázkach výchovy skúma, aké možnosti tu otvára celostný pohľad na človeka ako bytosť s telom, dušou aj duchom. Venuje sa tiež témam hľadania osobného životného poslania a vnímaniu krízy ako podnetu pre vývoj.

Viedol popoludňajšiu pracovnú skupinu: Úvod do antropozofickej psychológie (život ako cesta – kríza ako pomocník vo vývoji)

Sonja Zausch

Nar. 1968, pekárka, tanečníčka, eurytmistka, členka vedúceho tímu antropozofického koncilu inkluzívneho sociálneho vývoja (Anthropsophic Council of Inclusive Social Development) pri Goetheane v Dornachu, spolupracovníčka vo zväze Anthropoi na projekte „V dobrej spoločnosti – žiť inkluzívne“. www.inclusivesocial.org

Viedla popoludňajšiu pracovnú skupinu: Úvod do antropozofickej liečebnej pedagogiky:

Antropozoficky orientovaná práca s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, sa usiluje pestovať chápajúci prístup k druhému človeku. Základom preň je stále nové pozorovanie fenoménov a ich pochopenie cez perspektívu komplexnej antropozofickej náuky o človeku. Priestor na utváranie, ktorý z toho vzniká, má ľudí potrebujúcich sprevádzanie podporiť v tom, aby mohli čo najviac žiť samostatný život vo vývoji. Na nás, ako na ich sprievodcov, je nasmerovaná metodická otázka: “Ako sa musím zmeniť ja, aby si sa Ty mohol vyvíjať?” Na pracovnej skupine sa budeme venovať rozvíjaniu schopnosti vnímania skrz myšlienkové pozorovanie antropozofického obrazu človeka, ako aj prostredníctvom vnútornej cesty školenia a náuky o zmysloch.