Anotácie pracovných skupín

1. blok 14:45 – 16:00

~ Organizácia Ja vo fyziológii človekaArmin Husemann

Ústrednou otázkou pre ľudskú spoločnosť budúcnosti je rozdiel medzi človekom a zvieraťom. Historici sa dnes zhodujú, že nacionálny socializmus aj boľševický socializmus vznikli zo sociálneho darvinizmu 19. storočia. V knihe Rudolfa Steinera „Filozofia slobody“ (1893) preto nájdeme kapitolu s názvom: „Darvinizmus a mravnosť“, dnes by sme povedali: „… a morálka“. V tejto skupine budeme pracovať s pojmom organizácie Ja – ako fyziologickým základom slobody pre pedagogiku a medicínu.

Literatúra: Armin Husemann, „Form, Leben und Bewusstsein“, Stuttgart 2015, s. 119 – 130 a s. 317 -343 (anglicky: „Form, Life and Consciousness“, Steiner Books New York 2019 s. 87 – 98 a 274 -297).

– Pracovná skupina bude tlmočená z nemčiny do slovenčiny. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Gynekológia z pohľadu antropozofickej medicíny / Roland Frank

V tejto pracovnej skupine sa budeme najskôr zaoberať pohľadom na človeka v antropozofickej medicíne a na základe antropozofickej náuky o človeku sa ďalej venovať téme počatia, tehotenstva i pôrodu. Kedy dochádza k predčasným pôrodom a ako znížiť riziko pôrodu cisárskym rezom? Budeme sa rozprávať o gynekologických onkologických ochoreniach a o ich liečbe, o gynekologických infekciách a ich prevencii. Venovať sa budeme i menopauze. Príklady z praxe budú dopĺňať teóriu, ktorá by chcela vytvoriť most medzi konvenčnou medicínou a antropozofickou medicínou. Biograficky rozpracujeme odborné otázky zasadené do kontextu konkrétnych osudových udalostí pacienta. V pracovnej skupine budeme chcieť nadviazať priamy dialóg medzi lekármi, lekárkami, pôrodnými asistentkami, terapeutmi a študentmi.

Lektor pozýva účastníkov tejto pracovnej skupiny vopred zaslať konkrétne otázky, na ktoré by chceli dostať odpoveď a ktorým by sa chceli venovať.

(Prosíme, urobte tak do konca júna mailom na adresu info@ipmt.sk)

– Pracovná skupina bude tlmočená z nemčiny do slovenčiny. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Chirofonetika – liečebná sila dotyku a hlások / Petr Mílek, Markéta Mílek Šurbeková

Chirofonetika je liečebná metóda, ktorú vyvinul Dr. Phil. Alfred Baur pôvodne na podporu navodenia reči. Neskôr hlásky preukázali svoj široký liečebný účinok, podobne ako pri liečebnej eurytmii. Terapeut pri chirofonetickom ošetrení vyslovuje jednotlivé hlásky a súčasne ťahá zodpovedajúci masážny ťah. Tento ťah napodobňuje vzdušné prúdenie, vznikajúce v dutine ústnej pri artikulácii hlásky. Hlásky sa komponujú do hláskovej rady podľa indikácie. Planetárne formy sú doprevádzané spevom a špeciálne ťahy zverokruhu meditáciou. Tieto ťahy sú robené na chrbte, pažiach alebo nohách. Tlak, teplo a forma ťahu, ktorý sa rytmicky opakuje, rezonuje v éterickom tele a prebúdza v pacientovi mnohonásobne väčší zážitok hlások. Základom chirofonetiky je štúdium vzdušných prúdov v priebehu tvorby hlások. Hlásky sa rozdeľujú na vokály/samohlásky a konzonanty/spoluhlásky, a tiež sa rozdeľujú podľa spôsobu a miesta artikulácie. Miesta artikulácie zodpovedajú základným chuťovým kvalitám a charakteristickým substanciám v prírode. Medzi orgánmi slúžiacimi reči a celkovou organizáciou človeka existuje príbuznosť. Rečové orgány – pľúca, hrtan, ústna a nosová dutina – vytvárajú niečo ako malého rečového človeka. Náhľad do zákonitostí metamorfovaného stavebného plánu dovoľuje preniesť dej tvorby hlások do príslušných masážnych ťahov na tele.

V rámci pracovnej skupiny Vás oboznámime s princípmi tvorby hlások, a budete mať možnosť ich zažiť na vlastnom tele, resp. vyskúšať si chirofonetické ťahy. Naučíme Vás základné hláskové rady na všeobecné posilnenie éterického tela pre svoje deti či partnerov.

– Pracovná skupina bude prebiehať v českom jazyku.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Úvod do antropozofickej farmácie / Albert Schmidli

Spoločne sa budeme venovať duchovným zdrojom antropozofickej farmácie ako moderného rozenkruciánsko-alchymistického umenia. Vychádzajúc z Tria Principia Sal-Merkur-Sulfur (soľ – ortuť – síra), ktorým sa priblížime pomocou názorných fenomenologických experimentov, budeme na typických príkladoch sledovať cestu od poznania liečivých rastlín cez Tria Principia až po výrobu antropozofických liekov.  

Okrem toho sa budeme prakticky zaoberať špecifickými spôsobmi prípravy tekutých potencií v antropozofickej farmácii a ich duchovnovedným pozadím. Cieľom je sprostredkovať účastníkom popri praktických základoch antropozofickej farmácie i prístup ku vnútornému postoju farmaceuta pri výrobe antropozofických liečiv.

– Pracovná skupina bude tlmočená z angličtiny do češtiny.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. blok 16:30 – 17:45

~ Terapeutický význam teplaMatthias Girke

V tejto pracovnej skupine sa budeme venovať liečivým silám tepla. Budeme pracovať na témach fyzického tepla, éterického tepla, tepla duše a ducha. To nám umožní priblížiť sa fyziologickému a zdravotnému významu tepla. Následne sa budeme venovať chorobám tepelného organizmu, „chorobám z chladu a tepla“ a nakoniec sa pozrieme na terapeutický účinok tepla v rôznych formách antropozofických liečiv a druhoch terapie. Antropozofická medicína je medicínou tepla, a to v liečení, v medziľudských vzťahoch, ako aj v duchovnom vývoji.

Pracovná skupina bude tlmočená z nemčiny do češtiny. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Starostlivosť o vnútorný triptych ženy: tehotenstvo, pôrod a šestonedelie / Merja Riijärvi

Tehotenstvo, pôrod a šestonedelie sú malé svätyne v životopise ženy, plné krásy a bolesti. Stojíme pred nimi s úctou, ale aj kľačíme na kolenách so strachom a pocitom zlyhania. To, čo človek prežíva ako najintímnejšiu vec v duši, sa po vyslovení často ukazuje ako niečo všeobecne platné. V tejto pracovnej skupine sa pozrieme na javy, ktoré sa opakujú v troch fázach, ktoré sa metamorfujú a zároveň robia ženy v ich zraniteľnosti takými silnými. Budeme zdieľať konkrétne praktické pôrodnícke a materské poznatky a znalosti, a smiech nebude zakázaný.

Pracovná skupina bude tlmočená z nemčiny do slovenčiny.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Na ceste k Ja skrz počúvanie a rozprávanie / Serge Maintier

Rečovo-umelecká dielňa s praktickými cvičeniami pre deti školského veku ako aj pre dospelých pacientov vo svetle antropozofickej náuky o človeku. Rudolf Steiner dal v r. 1924 zásadný, inovatívny impulz na prehlbovanie vzdelávania lekárov a učiteľov: plasticko – muzikálno – rečovú náuku o človeku. Takto to formuloval pre oblasť reči: “A keď sa vieme presne počúvať pri rozprávaní, je to cesta, ako môžeme skutočne študovať organizáciu Ja.” (2. apríl 1924, GA 316) Keď sa vyjadrujeme prostredníctvom reči a giest, prejavuje sa “dirigent v nás”. V rýchlosti každodenného života počujeme najskôr iba “povrch” reči a hlasov. Kto sa školí cez umenie reči, cez rečotvorbu, začína načúvať a počuť jemnejšie vrstvy.

– Pracovná skupina bude tlmočená z nemčiny do češtiny. Počet účastníkov v tejto skupine je limitovaný.

Táto pracovná skupine je žiaľ už plne obsadená.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

~ Práca s biografiou / Barbora Filípková

Ľudský život je rozmanitou a pestrou tapisériou, do ktorej sa votkávajú nitky najrôznejších vplyvov. Na jednej strane sú to vplyvy archetypálneho charakteru – vývoj ľudstva, biografické vývojové fázy, porozumenie človeku ako bytosti tela, duše a ducha. A na druhej strane sú to vplyvy individuálne, týkajúce sa našej jedinečnosti, ktoré zafarbujú archetypálnu osnovu našich životov. Súvzťažnosť ja a svet, vzťahy, individuácia, ideály, tvorivosť, to všetko sú oblasti, ktoré v biografickej práci zvažujeme. V pracovnej skupine se zameriame na základné kamene porozumenia biografickej teórii, ktorú zároveň budeme sprevádzať biografickými cvičeniami umožňujúcimi uvidieť hlbšie súvislosti v našich vlastných životoch.

– Pracovná skupina bude prebiehať v českom jazyku.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________