Zásady ochrany osobných údajov

I. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom a zároveň spracovateľom osobných údajov je ITAO – Spoločnosť pre rozvoj antropozofickej medicíny, občianske združenie, so sídlom Frankovská 13162/1A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika , IČO: 53138287 (ďalej len “ITAO”).

Dotknutou osobou sa rozumie fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú a ktorá sa akokoľvek a zo svojej vlastnej vôle podieľa na činnosti ITAO alebo podporuje činnosť či aktivity ITAO.


II. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ITAO spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu (ďalej len “osobné údaje“):

  1. identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, rok narodenia
  2. kontaktné údaje: adresa trvalého či prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo,
  3. bankové údaje: číslo účtu, kód banky,
  4. profesia, aktuálne miesto pôsobenia
  5. technické údaje: cookies, IP adresa, údaje o internetovom prehliadači, údaje o poskytovateľovi pripojenia na internet.

III. ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ITAO vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade s platnou právnou úpravou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOU”).

O poskytnutie osobných údajov môže byť dotknutá osoba požiadaná pri prvom dobrovoľnom aktívnom kontakte s ITAO, najmä v prípade registrácie na podujatie organizované ITAO, žiadosti o zasielanie informácií o aktivitách ITAO, ako aj žiadosti o spoluprácu, a to osobne, korešpondenčne, emailom alebo telefonicky (ďalej len “prvý kontakt s ITAO”).

ITAO zhromažďuje, spracováva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. ITAO v prípade potreby bude zdieľať osobné údaje s Medicínskou sekciou Slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu v Goetheane (Švajčiarsko).


IV. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje a iné dáta v hore uvedenom rozsahu môžu byť ITAO spracované na účely následnej komunikácie s dotknutou osobou prostredníctvom emailu, telefonického hovoru, korešpondencie alebo zasielaním sms v nasledujúcich záležitostiach ITAO:

  • informovanie o aktivitách ITAO na Slovensku a vo svete;
  • informovanie o príležitostiach pre zapojenie sa;
  • zasielanie žiadostí o pomoc a podporu ITAO – aktivizmus, dobrovoľníctvo, finančná podpora a iné.

V. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa týchto Zásad udeľuje dotknutá osoba ITAO ako správcovi osobných údajov pri prvom kontakte s ITAO podľa čl. IV.


VI. DOBA UDELENIA SÚHLASU

Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú, resp. do doby, než svoj súhlas odvolá. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Dotknutá osoba je oprávnená súhlas kedykoľvek odvolať poslaním e-mailovej správy na ipmt.slovensko@gmail.com alebo listom doručeným poštou na adresu sídla ITAO. Po odvolaní súhlasu ITAO zabezpečí, aby všetky údaje dotknutej osoby boli z databázy zlikvidované a neboli naďalej spracované. Údaje súvisiace s darmi poskytnutými ITAO pred odvolaním súhlasu vymazané nebudú.


VII. PRÍSTUP DOTKNUTEJ OSOBY K OSOBNÝM ÚDAJOM

Dotknutá osoba má od okamihu zaradenia do databázy ITAO právo kedykoľvek požiadať ITAO o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. V takom prípade ITAO poskytne dotknutej osobe informácie v rozsahu stanovenom ZOOU.


VIII. VYUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ O NÁVŠTEVNÍKOCH A NÁVŠTEVNÍČKACH STRÁNOK ITAO

Internetové stránky ITAO (www.ipmt.sk, www.itao.sk) môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky, najmä na sociálne siete ako sú Facebook, Twitter, Google+, Youtube, a pod. Tieto odkazy nie sú súčasťou internetových stránok ITAO, ale internetových stránok tretích osôb, ktoré môžu používať cookies sledujúci činnosť dotknutej osoby na internete. Cookies tretích strán sa riadi zásadami ochrany osobných týchto tretích strán. Cookies možno zablokovať v nastaveniach internetového prehliadača.