Antropozofická medicína

„Lekárom je ten, kto pozná to neviditeľné, čo nemá meno a nie je hmotné, no predsa pôsobí.“ Paracelsus

Základy antropozofickej medicíny boli položené Rudolfom Steinerom (1861 – 1925) a Itou Wegman (1876-1943) v prvej polovici 20. storočia, pričom hneď pri jej vzniku bol jasne vytýčený jej vzťah ku medicíne klasickej: antropozofická medicína nie je opozíciou alebo alternatívou ku modernej klasickej medicíne. Jej princípy plne uznáva, pracuje s nimi, a zároveň ich dopĺňa, rozširuje a prehlbuje. Tento rys antropozofickej medicíny jej dáva výnimočné postavenie vo svete medicíny – antropozofická medicína je medicínou integratívnou. Spája v sebe konvenčnú a komplementárnu medicínu, a prehlbuje ich na základe širšieho poznania o človeku a procesov pôsobiacich vo svete. Antropozofický lekár má vzdelanie a prax v klasickej  modernej medicíne a jeho vzdelanie v antropozofickej medicíne je nadstavbou nad klasickým štúdiom medicíny. 

Antropozofická medicína je interdisciplinárnym konceptom, ktorý spája rozličné medicínske profesné smery do obsiahleho systému terapií, využívajúc široké spektrum liečebných metód, aj nad rámec v bežnej medicíne používaných postupov, ako napríklad:

  • lieky vyrábané unikátnymi farmaceutickými postupmi z prírodných substancií
  • ošetrovateľské postupy využívajúce vonkajšie ošetrenia (zábaly, obklady) a špeciálne spôsoby masáží
  • psychoterapia, umelecká terapia, pohybová terapia

V tímovej spolupráci sa kruh odborníkov usiluje spoločne nájsť a aplikovať potrebnú terapeutickú pomoc pacientovi, ktorý stojí v sťaženej životnej situácii. V centre záujmu je človek – pacient, chápaný ako individualita. Jeho ochorenie je nahliadané v procese, vývoji a v spojení s jeho konkrétnou jedinečnou životnou situáciou a cestou.

Prínos pre pacienta

V súčasnej dobe sú v dennej praxi dobre známe situácie, kedy problém, ktorým pacient dlhodobo trpí, nie je možné označiť za problém medicínsky, nakoľko nie je diagnostikovateľný na fyzickej úrovni, hoci funkčná stránka organizmu je narušená. V takýchto prípadoch dokáže antropozofická medicína veľmi včas rozpoznať nerovnováhu v organizme, pomôcť nastoliť nový stupeň zdravia a prispieť tak ku prevencii závažných ochorení v budúcnosti.

Moderná medicína pracuje so stále dokonalejšími prístrojovými a laboratórnymi metódami zacielenými na diagnostiku a liečbu konkrétneho zdravotného problému, alebo na jeho odstránenie. Antropozofický lekár sa usiluje vnímať ochorenie konkrétneho orgánu, alebo systému orgánov v kontexte celého organizmu človeka. Je vyškolený poznávať životné procesy prebiehajúce v ňom v ich hĺbke a na základe tohto poznania terapeuticky sprevádza pacienta, pomáhajúc mu orientovať sa v jeho sťaženej situácii.  Úcta k bytosti a individualite každého pacienta, ľudskosť a porozumenie vytvára medzi pacientom a lekárom vzťah, ktorý umožňuje sprevádzanie počas choroby, či v iných vážnych životných situáciách a medzníkoch tak, aby sa tieto okolnosti stali možnosťami pre osobnostný vývin pacienta a smerovali k aktívnemu budovaniu zdravia a utváraniu vlastnej biografie. Metódy antropozofickej medicíny dokážu tiež pacientom s dlhodobými a závažnými ochoreniami pomôcť výrazne zlepšiť kvalitu života a pôsobiť podporne pri klasickej liečbe.

V súčasnosti je antropozofická medicína aktívne využívaná v nemocniciach, zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, či v súkromných lekárskych praxiach vo viac ako 60 krajinách sveta. Príklady kliník a zdravotníckych zariadení pracujúcich s konceptom antropozofickej medicíny: Nemecko:  Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, FilderklinikParacelsus Krankenhaus, Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie Friedrich Husemann Klinik, Reha – Klinik Schloss Hamborn, Švajčiarsko: Klinik Arlesheim, Švédsko: Vidarkliniken

Viac informácií o antropozofickej medicíne je možné nájsť na stránke: https://medsektion-goetheanum.org/anthroposophische-medizin/was-ist-anthroposophische-medizin

Film o antropozofickej medicíne: https://en.kunst-des-heilens.de/
Titulky do českého jazyka vznikli vďaka podpore Sdružení pro antroposofickou medicínu v ČR.